GOBİDUB
 • Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü
 • Adres: İncilipınar Mahallesi 3 Nolu Cadde Gaziantep Valiliği 3.Kat Şehitkamil / GAZİANTEP
 • Telefon (0342) 2311058 - Dahili (4413)

Yapılan Etkinlikler

 • Düşün, Yansıt, Uygula

  Etkinliğin Amacı:

  Bu etkinliğin amacı katılımcıların tanışması, programa uyumu ve okul öncesi öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme becerilerini geliştirerek bu becerileri çocuklara aktarmada deneyim kazanmalarıdır.

  Etkinliğin Konusu:

  Drama - Düşünme Becerisiyle Tanışma

 • Tanışalım

  Etkinliğin Amacı:

  Projeye katılan tüm öğretmenlerin süreç içerisinde uyumlarını arttırmak ve tanışmalarını sağlamaktır.

  Etkinliğin Konusu:

  Drama - Tanışma

 • Müzik Ve Hareket

  Etkinliğin Amacı:

  1) Ögretmen-ögrenci iletişimini pekiştirmeyi hedefleyen müzikal uygulamaları tanıtmak 2) Öğretmenlerin sınıf ortamında grup uygulamalarıyla ortak iş yapma becerisi kazandırmalarını hızlandırmaya yarayan ritmik çalışmaları tanıtmak 3) Öğretmenleri öğrencileri kadar özgün düşünmeye ve hareket etmeye motive etmek 4) Öğretmenlerin müzik eşliğinde yaptıkları bedensel hareketlerle zihinsel işlemler arasında koordinasyon kurmalarını sağlamak.

  Etkinliğin Konusu:

  Müzik ve hareket eğitimiyle bilimsel düşünme becerileri

 • Ağaç Yaprakları

  Etkinliğin Amacı:

  1) Bilimin doğası kapsamında bireylerde var olan hayal gücü ve öznellik unsurlarını ortaya çıkarmak, 2) Bilim İnsanlarının çalışma sürecinde kendi hayal gücü ve bilimsel düşünme becerileri kullanabildiklerine vurgu yapmaktır.

  Etkinliğin Konusu:

  Bilimin Doğası

 • Basit Malzemelerle Bilim Ve Tasarım

  Etkinliğin Amacı:

  1) Öğretmenlerin öğrencilerine bilime karsı merak uyandırma, 2) Gözlemleri ya da deney sonuçlarını sorgulamalarına imkan tanıma, 3) Tahmin yürütme, analitik düşünme ve bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine katkıda bulunma, 4) Kendi tasarımlarını yapma ve bilime karsı olumlu tutum geliştirme gibi konularda okul öncesi öğretmenlerinin destek ve yol gösterici olmalarının sağlanması nihai hedefler arasındadır.

  Etkinliğin Konusu:

  Bu atölye; günlük yasamda karşılaşılan birçok olayın fen konuları (ışık, ses, elektrik, denge, enerji vb.) ile ilgili bağlantısını içeren gözlem yapma, hipotez kurma, model oluşturma, sorgulama, deney düzeneği hazırlama ve sonuç çıkarma gibi faaliyetlerden oluşan bir atölyedir.

 • Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitiminde Deney

  Etkinliğin Amacı:

  Okul öncesi dönemde fen eğitiminde öğretmenin görevi çocuklara doğrudan bilgi aktarma olmayıp onları aktif hale getireceği eğitim ortamında rehberlik yapmaktır. Öğretmenin Fen Eğitimi sırasında yapacağı deney ve basit araçlarla yaparak öğrenme sırasında öğrenciye nasıl rehberlik yapması gerektiği bilimsel basamaklara göre aktarılacaktır .Aynı zamanda öğretmenler ile yapılacak etkinlik çalışması ile katılımcılarımız yapılandırıcı öğrenme, sistemli düşünme gibi becerileri elde edeceklerdir

  Etkinliğin Konusu:

  Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitiminde kullanılan Deney Yöntemi ve Basit Araçlarla Yaparak Öğrenme modellerinin uygulanması sırasında izlenilecek yollar ve örnek etkinliklerin atölye çalışması ile aktarılan bilgilerin katılımcılar tarafından uygulanması.

 • Okul Öncesi Dönemde Mikroskop

  Etkinliğin Amacı:

  Okul öncesi öğretmenlerimizin mikroskobu tanıması ve kullanımı, çocuklarımızın öz bakımları ve temizlik alışkınlıklarının kazandırılması sırasında gözleri ile göremeyecekleri küçük canlılarında keşfedilmesi için mikroskobun etkili olarak kullanılmasını amaçlamaktadır.

  Etkinliğin Konusu:

  Etkinliğin konusu katılımcıların mikroskobu tüm yönleriyle tanımlarını sağlamak, bilimsel araştırma ve uygulama süreçlerinde mikroskop kullanmalarını sağlayacak yeterlilikleri kazandırmaktır.

 • Mühendis Rapunzel

  Etkinliğin Amacı:

  Bu atölye çalışmasında; uzunluk, esneklik, sağlamlık, denge, hareket, kuvvet, yük, itme-çekme, basit makineler, hava, basınç gibi kavramların farklı etkinlikler yapılarak günlük yaşamla ilişkilendirilmesi; katılımcıların yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme, işbirliği yapma gibi 21. yy. becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

  Etkinliğin Konusu:

  Edebi eserlerin de kullanılacağı bu atölye çalışmasında fen, matematik ve mühendislik alanları sanat ve estetikle zenginleştirilecektir. Bu çalışma, Rapunzel masalından yola çıkarak katılımcıların bir kule, bu kuleye çıkabilmek için bir asansör ve kuleden uzaklaşmak için bir roket yapma etkinliklerini içeren bir atölyedir.

 • Zeka Oyunları Okul Öncesinde

  Etkinliğin Amacı:

  1) Okul öncesi düzeyinde renkleri, harfleri, geometrik kavramları ve birçok olguyu öğretirken aynı zamanda zekâ oyunlarını temel düzeyde öğrencilere kavratma yöntemlerinin öğrenilmesi. 2) Akıl yürütme, Problem çözme ve iletişim becerilerini kazandırma yetkinliğinin oluşturulması 3) Geometrik-mekanik oyunların temel kurallarını kavratır. 4) Mekanik ayırma bilmeceleri Geometrik-mekanik oyunlarda uzamsal becerilerini kullanılmasını sağlar.

  Etkinliğin Konusu:

  Geometrik, Mekanik oyunlar, Strateji oyunları ve zeka oyunları

 • Kodlama Eğitimi Ve Matematiksel Örüntü

  Etkinliğin Amacı:

  Bu atölye çalışması kapsamında matematiksel düşünce gelişimi için özel bir yere sahip olan örüntüler konusu kodlama eğitimiyle ilişkili olarak uygulamalı etkinlikler yardımıyla katılımcılara açıklanacaktır. Katılımcıların, matematikte örüntülerin yeri, önemi, matematiksel düşünmedeki rolü ve kodlamada örüntülerin sahip olduğu işlevler hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Bu yolla kodlamada yer alan gizli matematiğin katılımcılar için daha açık hale gelmesi beklenmektedir

  Etkinliğin Konusu:

  Problem Çözme ve Kurma kavramlarının ilişkisel ve eklektik olarak incelenmesi

 • Gezegen Evi - Okul Dışı

  Etkinliğin Amacı:

  Anaokulu öğretmenlerinin okul dışı eğitim ortamlarından faydalanırken gezegen ve bilim evi gibi eğitim ortamlarını etkili olarak kullanması

  Etkinliğin Konusu:

  Gezegen ve bilim merkezinin etkili olarak kullanılması sırasında program hazırlama ve dikkat edilecek hususlar, bilim merkezinde bulunan setlerin kullanım sekli.

 • Hayvanat Bahçesi - Nesi Var?

  Etkinliğin Amacı:

  Yaşam Bilimi felsefesi içerisinde bireylerin merak duygularını katarak keşfetme, gözlem yaparak bilgi toplama ve bu bilgileri diğer arkadaşlarına sunma. Analitik düşünme becerisi kazanma.

  Etkinliğin Konusu:

  Yasam Bilimi, Hayvanların Doğal Yaşam Alanları

 • Steam Yaklaşım Temelli Bilim Eğitimi Programı Hazırlama Uygulamaları

  Etkinliğin Amacı:

  Bu etkinlik aracılığıyla, bir önceki etkinlikte kuramsal bilgi aktarımı yapılan Bilimsel düşünme kuram, kavram, yöntem ve uygulama bilgileri doğrultusunda öğretmenlerin kazandıkları bilgi ve becerileri, alternatif uygulamalar içinde pekiştirme ve geliştirme etkinlikleri ve ?okulöncesi çocuklarının yas ve gelişimlerine uygun bilim eğitimi programı örneği hazırlama çalışmaları yapılacaktır.

  Etkinliğin Konusu:

  Atölye çalışmasının ana konusunu; Gözlem yapma yöntem ve teknikleri( Bakmak ve görmek), Duyuları etkin kullanma, yaratıcılık ve yaratıcı düşünce geliştirme, Bilişsel süreçleri kullanma, Dikkat ve konsantrasyon geliştirme, matematiksel düşünme ve problem çözme stratejileri, Hipotez oluşturma ve etkin analiz yapma, Tasarım ve grafik oluşturma yöntem ve tekniklerini kullanma, yas gruplarına ve farklı eğitim düzeylerine uygun örnek bilim eğitimi programı hazırlama çalışmaları oluşturmaktadır.

 • Bilişsel Süreçler Ve Bilim Eğitiminin Temel Bileşenlerine Bakış

  Etkinliğin Amacı:

  Okul öncesi ve temel eğitim basamağındaki öğretmenlere; STEAM yaklaşımlarının temelini oluşturan Bilişsel Öğrenme ve Bilişsel süreçlerin yönetimiyle ilgili temel kuram, kavram ve eğitim yaklaşımları ve stratejilerinin tanıtılması, sağlıklı öğrenmeye yönelik öğrenme ve eğitim koşulların hazırlanması, rehber öğretmen olabilme bilgi ve becerileri ve çocukların gelişimlerine uygun aktif, etkin ve müfredatla uyumlu Bilim eğitimi programları hazırlama yöntem ve stratejilerine kazandırılması

  Etkinliğin Konusu:

  Bilim Eğitiminin önemi ve amacı, Bilişsel süreçlerin ve (Dikkat, Algı, Tekrar, Kodlama ve Hatırlama süreçleri) desteklenmesinin önemi, öğrenme ve aktif uygulama ile ilgili kuramların tanıtımı, Bilimsel sorgulama yöntem ve teknikleri, bilimsel süreç becerilerinin geliştirme ve pekiştirilmesi, Bilim Eğitimini Oluşma Sürecinin planlanması, koşulların oluşturulması ve uygun rehberlik çalışmalarının hazırlanmasıyla ve Bilim eğitimiyle ilgili alternatif yöntem ve tekniklerin tanıtımı

 • Bilim Eğitiminin Okul Öncesı Ögretım Programına Entegrasyonu Ve Ögretım Tasarımı

  Etkinliğin Amacı:

  Bu etkinliğin amacı okul öncesi öğretmenlerinin mevcut okul öncesi öğretim programında bilim eğitiminin yerini görerek uygun öğretim tasarımını yapmalarını sağlamaktır.

  Etkinliğin Konusu:

  Program Kavramı Ve Program Türleri Program Ögeleri Ve Aralarındaki İlişki Okul Öncesi Öğretim Programının Odağı Ve Kapsamı Öğretimi Planlama Ve Değerlendirme Okul Öncesi Öğretim Programında Bilim Eğitimi Okul Öncesi Öğretim Programının İncelenmesi Bilim Eğitimine Uygun Kazanımların Tespit Edilmesi Seçilen Bir Kazanıma İlişkin Bilim Etkinliklerinin Oluşturulması Değerlendirme Araçlarının Geliştirilmesi Öğretim Tasarımının Yazılması

 • Okul Öncesi Fen Egitiminin Diger Ögrenme Etkinlikleri Ile Bütünlestirilmesi

  Etkinliğin Amacı:

  Okul öncesi öğretmenlerimizin ders esnasında fen etkinliklerini uygularken disiplinler arası etkileşim unsurlarını bilimsel olarak kavramasını sağlamak.

  Etkinliğin Konusu:

  Okul öncesi fen eğitiminde öğretmenlerimizin aşağıda belirtilen etkinlikler ile konuları nasıl bütünleştireceği yapılacak etkinlikler ile kazandırılacaktır. 1-Türkçe dil etkinliğinde fen kavramlarının öğretilmesi 2-Sanat etkinliklerinde fen kavramlarının öğretilmesi 3-Oyun etkinliklerinde fen kavramlarının öğretilmesi 4-Müzik etkinliklerinde fen kavramlarının öğretilmesi 5-Drama etkinliklerinde fen kavramlarının öğretilmesi

 • Bilgisayarsız Kodlama

  Etkinliğin Amacı:

  2-5 yas arasındaki kreş ve anaokulu öğrencilerinin, bilgisayar kullanımına ihtiyaç olmadan, kodlama ve robot programlama mantığını uygulamalı olarak öğrenmesine yönelik öğretmen yeterliliğini artırmak

  Etkinliğin Konusu:

  Teknoloji, Mühendislik, Analitik Düşünme, Algoritma düşünme, (ComputationalThinking) Bilgi islemsel düşünme, Kodlama, Robotik

 • Oyun Tabanlı Matematik Ögretimi

  Etkinliğin Amacı:

  Bu etkinliğin amacı okul öncesi öğretmenlerinin oyun tabanlı öğrenme hakkında farkındalığını arttırmak ve oyun tabanlı matematik etkinlikleri üretmelerini teşvik etmektir

  Etkinliğin Konusu:

  Tanımlar ve Temel Kavramlar Oyunların Eğitimde Kullanımı Oyunların Sınıflandırılması ve Eğitimde Kullanılabilme Potansiyeli Oyunla öğretimin avantajları-dezavantajları Oyun ve etkinliklerde nelere dikkat edilmeli Eğitsel Oyunlarda Yönetici, Öğretmen ve Öğrenci Rolleri Eğitsel Oyunların Eğitsel Çıktılara Etkisi: Araştırma Kanıtları Eğitsel Oyunlarda Tasarım süreci Matematik Öğretiminde Eğitsel Oyun örnekleri

 • Atık Malzemelerden Karıştırıcı Yapalım

  Etkinliğin Amacı:

  21. yy becerileri arasında yer alan fikir üretme, yaratıcı düşünme ve eleştirel düşünme becerilerini kazandırma; takım-grup çalışması içerisinde her takım üyesinin sorumluluklarının ve görevlerinin olduğu izolasyon içerikli tasarım yapabilme, tasarımı geliştirebilme amacıyla hazırlanmış işbirlikçi yaklaşımı barındıran bir etkinliktir.

  Etkinliğin Konusu:

  Etkinlik günlük hayatta kullandığımız elektronik ürünlerin tasarım ve üretim aşamalarını sorgulama, eleştirme ve yenilikçi ürünler geliştirmeyi sağlayan basit elektrik devreleri kurmayı kapsamaktadır.

 • Mandallarla Düşünme

  Etkinliğin Amacı:

  Okul öncesi dönemde çocukların bilişsel ve motor gelişimlerinin süreç içerisinde gelişimini sağlamaktır. Bu sayede bireyler bilişsel gelişimlerini tamamlarken motor gelişimlerini de ilerletmiş olacaklardır. Bilişsel gelişimin ilerlemesi düşünme becerilerine olumlu faydasını gözlemlemek.

  Etkinliğin Konusu:

  Sanat ? Küçük Kas kullanımını gerektiren hareketler, Düşünme Becerisini geliştirme Etkinlikleri

 • Materyal Geliştirme

  Etkinliğin Amacı:

  Okul Öncesinde Bilimsel Düşünme Becerileri ve Standartlarına uygun materyal tasarlama

  Etkinliğin Konusu:

  Bilimsel Düşünme, Düşünme Becerileri, Eleştirel Düşünme

 • Workshop

  Etkinliğin Amacı:

  Okul Öncesinde Eleştirel Düşünme Becerileri ve Standartlarının öğrenilmesi

  Etkinliğin Konusu:

  Düşünme, Düşünme Becerileri, Eleştirel Düşünme

 • Işık ve Renk

  Etkinliğin Amacı:

  Bilimsel Düşünme Becerilerinin kazandırılmasında deney ve gözlemin önemini katılımcılara aktarmaktır.

  Etkinliğin Konusu:

  Işık, Renk, Doğa Olayları

 • Mühendis Çocuk

  Etkinliğin Amacı:

  Probleme dayalı yöntemlerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmesi Yenilikçi çözümler üretme becerisi geliştirme, gözlem tekniklerini ve becerilerini geliştirme

  Etkinliğin Konusu:

  Mühendislik, Fen Bilimleri

 • Anahtar Kavramlarla Zihin Haritaları

  Etkinliğin Amacı:

  Proje süresince yapılan etkinliklerin değerlendirilmesi, verilmek istenen becerilerin gözlemlenmesi

  Etkinliğin Konusu:

  Ölçme ve Değerlendirme Zihin Haritaları

 • Okul Öncesi Ve Ilkokul Kademesinde STEM Uygulamaları

  Etkinliğin Amacı:

  Okul öncesi kademesinde STEM yaklaşımı ve STEM uygulamaları konusunda katılımcıları bilgilendirmek, Uygulama Örnekleri üzerinden tanıtmak

  Etkinliğin Konusu:

  Okul öncesi kademesinde STEM yaklaşımı, STEM uygulamaları, öğretmen eğitimi çalışmaları

 • Web 2.0 Araçları

  Etkinliğin Amacı:

  Öğretmenlerimizin 21 yüzyıl becerilerini geliştirmelerine katkı saglamak,gelisen teknolojiyi ve web araçlarını derslere entegre ederek ögrencinin ögrenme ortamını, yöntemlerini zenginlestirmek.

  Etkinliğin Konusu:

  Okul öncesi eğitim kademesinde uygulanabilecek 4 adet web 2.0 aracı uygulamaları